Ajuts a la investigació del Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya

Go back to the listing
Announcement sent:Yes
New announcement:No
Organization:Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya
Financing type:Private
Scope of funding:Autonomic
Category:Research project
Topic: #57091
Start:2019 Aug 5
FSJD end:2019 Sep 30
Official end:2019 Oct 7
Description:

Objectiu

L'objectiu d'aquesta acció és impulsar el progrés científic de la Fisioteràpia mitjançant el foment de la recerca en el seu àmbit.

La convocatòria està destinada a patrocinar la investigació clínica, experimental, de salut pública o d'atenció social en tots els àmbits relacionats amb l'exercici de la Fisioteràpia, bé sigui en centres públics, privats, centres d'investigació, universitats o organitzacions no governamentals.

Destinataris

- Podran optar als ajuts i, per tant, presentar projectes:

a) Persones físiques: un o més fisioterapeutes col·legiats al CFC al corrent dels seus deures col·legials que treballin per compte propi.

b) Persones físiques: un o més fisioterapeutes col·legiats al CFC al corrent dels seus deures col·legials que treballin integrats en:

- Centres i institucions sanitàries, de recerca o de docència, públiques o privades.

- D’altres entitats relacionades i organitzacions no governamentals.

- Equips de recerca d’institucions públiques i/o privades amb un percentatge mínim del 70% de col·legiats al corrent dels seus deures, dins de l’equip de recerca.

c) Persones jurídiques: centres assistencials, docents o de recerca, públics o privats i organitzacions no governamentals en la plantilla de les quals hi hagi, com a mínim, un fisioterapeuta col·legiat al corrent dels deures col·legials, que ha de ser l’investigador del projecte.

- Els investigadors principals dels projectes presentats hauran de ser necessàriament fisioterapeutes col·legiats.

- Per tal de diversificar l’accés als recursos que es destinen al sistema, cap col·legiat podrà obtenir més de dos ajuts com a investigador principal d’un projecte, i mai de forma simultània.

- Les sol·licituds relatives a projectes que s’hagin de desplegar en entitats o organismes han de ser presentades per l’investigador, amb el vistiplau del representant legal o titular de l’entitat. Les propostes han de fer-se per períodes d’un any.

Durada

2 anys

Dotació

46.879,47 €

Documentació

- Sol·licitud d’ajut, signada.

- Protocol de l’estudi, inclòs un cronograma estandarditzat en el cas dels assajos clínics.

- Pressupost detallat.

- S’hi consignarà l’existència d’altres ajuts i s’ha de fer explícit el percentatge que es contempli com a despeses administratives, bé siguin de la institució a la qual pertany l’investigador, bé siguin de l’investigador, en el benentès que, en conjunt, no podrà mai ser superior al 10% del pressupost, una vegada exclosa la partida de material d’inventari.

- L’import sol·licitat no podrà ser destinat a la contractació de personal que ja mantingui una relació contractual amb l’entitat on es realitzi el projecte. No es pot destinar part de l’import sol·licitat per a la publicació dels futurs articles en Open Acces.

- L’import sol·licitat no excedirà en cap cas l’import total destinat a la convocatòria.

- Currículum de l’investigador o investigadors i de tots els membres de l’equip que participin en el projecte.

- S’haurà de presentar necessàriament l’informe favorable del Comitè d’Ètica d’Investigació Clínica (CEIC) o del Comitè d’Ètica de Recerca (CER) abans del dia 17 de febrer del 2020, data límit de presentació d’esmenes tècniques. No es podrà rebre cap ajut sense tenir l’esmentat informe favorable.

Tots els documents s’han de presentar en suport digital (en format PDF d’Adobe) a l’adreça cfc@fisioterapeutes.cat dins del termini establert a la convocatòria.

Sol·licitud

En cas d'interès, contactar amb el departament de Gestió de la Investigació abans del 30 de septembre de 2019.

Attachments:
Fundació Sant Joan de Déu – Institut de Recerca Sant Joan de Déu.
Edifici Docent. Santa Rosa, 39-57 08950 Esplugues del Llobregat (Barcelona) - Tel: 936 00 97 51 - Fax: 936 00 97 71 - recerca@fsjd.org