Ajuts contractació personal investigador novell FI-DGR

Go back to the listing
Announcement sent:Yes
New announcement:No
Organization:AGAUR - Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
Financing type:Public
Scope of funding:Autonomic
Category:RRHH
Topic: #57091
Start:2019 Sep 30
FSJD end:2019 Oct 7
Official end:2019 Oct 14
Description:

Objecte

Concedir ajuts per contractar personal investigador novell i promoure la qualitat en la recerca, tot incorporant-lo en grups de recerca que desenvolupin un projecte de recerca i desenvolupament vigent i finançat.

Requisits dels sol·licitants

1) Complir un dels requisits d'accés al doctorat i no tenir el títol de doctorat:

- Haver finalitzat els estudis per accedir al programa de doctorat entre l'1 de gener de 2017 i el moment de presentar la sol·licitud

- També podran participar les persones que hagin finalitzat els estudis per accedir al programa de doctorat a partir de l'1 de gener de 2014 si entre l'1 de gener de 2014 i el 31 de desembre de 2016 han estat en una de les situacions següents:

a) Han gaudit d'un període de baixa per maternitat

b) Han tingut a càrrec menors de sis anys o persona amb discapacitat física, psíquica o sensorial que depenguin de la persona beneficiària i requereixin una dedicació especial.

c) Han patit una malaltia greu o un accident amb una baixa mèdica igual o superior als sis mesos

2) Estar matriculades de la tutela acadèmica d'un programa de doctorat  en el moment d'inici del contracte.

3) No estar en possessió del títol de doctorat

4)La nota mitjana de l'expedient acadèmic ha de ser la següent:

- Per als estudis de primer i segon cicle de llicenciatura, enginyeria, arquitectura, grau, diplomatura, enginyeria tècnica i arquitectura tècnica ha de ser igual o superior a 6.50 (escala de 0 a 10).

- En cas que la qualificació de l'expedient acadèmic utilitzi l'escala de 0 a 4, la nota mitjana es calcularà segons el model que podreu trobar a l'arxiu adjunt ("aplicació_càlcul_nota mitjana.xls")

- En el cas d'estudis cursats a l'estranger, la nota de l'expedient acadèmic ha d'estar calculada obligatòriament per la Direcció General de Política Universitària del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport:

http://educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/catalogo/general/20/203615/ficha.html>

5) El projecte de recerca de les persones candidates ha de formar part d'un projecte de recerca competitiu en actiu en el moment de presentar la sol·licitud i en el moment d'incorporar-se al centre, o bé d'un conveni o un contracte de recerca, també en actiu d'un valor mínim de 24.000 €.

No es consideren projectes de recerca competitius, convenir o contractes de recerca els ajuts de suport als grups de recerca (SGR). Els projectes concedits però encara no vigents es tindran en compte sempre que estiguin degudament acreditats. El projecte de recerca competitiu i el contracte o el conveni també han d'estar vigents en el moment en què s'incorpori la persona candidata a l'ajut.

6) Els programes de doctorat han de ser d'una universitat del sistema universitari català

7) Les persones sol·licitants no poden haver gaudit de cap altre ajut de naturalesa anàloga d'una durada superior a 12 mesos quan acabi el termini de presentació de sol·licituds.

8) Queden excloses les persones candidates que hagin gaudit totalment o parcialment d'aquest ajut en convocatòries anteriors.

9) Els directors de tesis han de tenir vinculació contractual amb el centre on s'adscrigui l'ajut i formar part d'un SGR de la Generalitat de Catalunya vigent en el moment de presentar la sol·licitud. El director del projecte de tesis també ha d'estar vinculat al projecte de recerca, al contracte o al conveni al qual es vinculi el projecte de la persona sol·licitant.

10) Cada persona candidata només pot presentar una sol·licitud i cada director o directora de projecte de tesi només pot constar com a tal en una sol·licitud.

Contracte, període i durada

Els contractes tindran una durada d'un any, renovable fins a un màxim de tres.

La incorporació al centre s'iniciarà com a molt tard l'1 de maig de 2020 (les persones extracomunitàries podran començar fins a l'1 de juliol de 2020).

Els contracte han de ser a temps complet.

La lectura de la tesis comportarà la finalització del contracte el darrer dia del mes en què es llegeix la tesi.

La baixa en el programa de doctorat comporta la finalització del contracte i la pèrdua de l'ajut

Quantia

20.486,06 €, cost empresa, durant el primer any i segon any, en 12 mensualitats

Per a la tercera anualitat l'import serà de 21.741,71 €, cost empresa.

Les persones beneficiàries que gaudeixin del programa FI com a mínim durant tres mesos, l'AGAUR fa efectiu a les universitats l'import corresponent als preus públics de la tutela acadèmica del doctorat per al curs acadèmic 2019-2020.

Les persones candidates que comencin a gaudir de l'ajut durant l'any 2020 podran disposar d'un finançament addicional de 3.000 €, a partir de sisè mes de gaudi del contracte i fins al tercer any de l'ajut, que es destinarà a activitats i cursos de formació.

Sol·licituds i documentació

Les sol·licituds s'han d'emplenar via telemàtica:

Sol·licitud provisional l'ha de presentar la persona candidata per via electrònica a través de l'apartat "Tràmits" de la web de la Generalitat de Catalunya: http://web.gencat.cat/ca/tramits/>

L'imprès de sol·licitud normalitzat consta d'un formulari general en el qual s'han de detallar les dades de la persona candidata, les dades del contracte de vinculació i de la tesi, el gaudi d'altres ajuts predoctorals, les dades del director o directora de la tesi, les dades del projecte de recerca i/o conveni o contracte de recerca o transferència i annexar la següent documentació:

Document annex normalitats (veure adjunt)

Si el projecte de recerca, contracte o conveni s'ha atorgat a una entitat diferent de l'entitat d'adscripció, caldrà adjuntar un document que permeti identificar aquest projecte, contracte o conveni.

Expedient acadèmic

Si escau, els càlculs i/o les declaracions d'equivalències de notes

Documentació addicional requerida opcionalment per l'entitat d'adscripció de l'ajut.

En una segona fase de la sol·licitud, la FSJD confirmarà o rebutjarà la presentació de les sol·licituds per part del candidat/a.

Termini de presentació

El termini de presentació de sol·licituds és del 30 de setembre al 14 d'octubre de 2019 a les 14 hores.

El termini de confirmació o rebuig de sol·licituds és del 17 al 24 d'octubre de 2019 a les 14 hores.

El termini per a publicar la llista prioritzada de les sol·licitud presentades serà el 13 de desembre de 2019

El termini per introduir la priorització al sistema informàtic de l'AGAUR serà el 13 de gener de 2020.

Terminis de presentació de renovacions

Les sol·licituds de les entitats d'adscripció s'han de presentar entre el 14 d'octubre i el 4 de novembre de 2019.

En cas d'interès, contacteu amb el Dpt. de Gestió de la Recerca abans del 07 d'octubre de 2019.

Important: entre tots els/les candidats/tes la Fundació Sant Joan de Déu farà una priorització interna segons els criteris que es publicaran a la pàgina web de la FSJD.

Attachments:
Fundació Sant Joan de Déu – Institut de Recerca Sant Joan de Déu.
Edifici Docent. Santa Rosa, 39-57 08950 Esplugues del Llobregat (Barcelona) - Tel: 936 00 97 51 - Fax: 936 00 97 71 - recerca@fsjd.org