Ajuts per a la recerca de la Societat Catalana d'Endocrinologia i Nutrició

Go back to the listing
Announcement sent:Yes
New announcement:Yes
Organization:Societat Catalana d’Endocrinologia i Nutrició
Financing type:Private
Scope of funding:National
Category:Research project
Topic: #57091
Start:2019 Jul 1
FSJD end:2019 Aug 30
Official end:2019 Sep 6
Description:

Objecte

La Societat Catalana d'Endocrinologia i Nutrició convoca dos ajuts, un de perfil bàsic i un altre de clínic per a realitzar un Treball de Recerca sobre un tema relacionat amb l'especialitat, la realització del qual ha de repercutir beneficiosament en l'Endocrinologia catalana.

Beneficiaris

-Els candidats han de ser membres de la Societat Catalana d’Endocrinologia i Nutrició amb antiguitat superior a un any i estar al corrent del pagament de quotes.

- Per a presentar-se, cal pertànyer a un grup de treball, que no hagi obtingut el premi en els darrers dos anys.

Dotació i període

9.000 euros

1 any

Documentació

- Memòria del projecte en format normalitzat tipus FIS

- Carta d’acceptació del candidat per part del centre on es durà a terme el treball i també carta del director del projecte exposant les tasques que el candidat haurà de realitzar.

- Currículum vitae resumit del candidat (2 a 4 fulls) i del director del projecte, si s’escau.

- Acreditació de l’existència d’un lligam contractual amb el Centre hospitalari o Institut de Recerca corresponent, com a mínim durant l’any següent de l’ajut (contracte laboral, beca pre o post doctoral, etc.)

- A la memòria econòmica haurà de constar la conformitat del Centre o la Fundació de recerca on s’ingressa l’ajut. S’ha d’especificar l’Institut de Recerca receptor i els overheads corresponents.

- Certificat favorable del Comitè Ètic corresponent o acreditació d’estar en tràmit.

Sol·licitud

Les sol·licituds i la documentació s’enviaran al correu electrònic: scendocrinologia@acmcb.es

En cas d'interès, contactar amb el departament de Gestió de la Investigació abans del 30 d'agost de 2019.

Attachments:
Fundació Sant Joan de Déu – Institut de Recerca Sant Joan de Déu.
Edifici Docent. Santa Rosa, 39-57 08950 Esplugues del Llobregat (Barcelona) - Tel: 936 00 97 51 - Fax: 936 00 97 71 - recerca@fsjd.org