Ajuts per a projectes de valorització i transferència de coneixement desenvolupats per innovadors en estades en entitats del sistema de recerca i innovació de Catalunya (Innovadors)

Go back to the listing
Announcement sent:Yes
New announcement:Yes
Organization:AGAUR - Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
Financing type:Public
Scope of funding:Autonomic
Category:Research project
Topic:Innovation
Start:2019 Jul 29
FSJD end:2019 Sep 16
Official end:2019 Sep 23
Description:

Objecte

Els projectes han d'estar destinats a la realització d'activitats conduents a la creació d'una spin-off o l'explotació de llicències o qualsevol altra forma de protecció de propietat intel·lectual i industrial d'una tecnologia o coneixement, així com les activitats de caràcter demostratiu necessàries per a la seva validació.

Addicionalment, s'hauran de dur a terme activitats que permetin identificar altres tecnologies o coneixements potencialment transferibles.

Per al desenvolupament d'aquests projectes, la universitat o el centre de recerca beneficiari ha de contractar una persona emprenedora, que s'hi incorporarà per un període de 18 mesos explícitament per desenvolupar el projecte.

La persona emprenedora ha de desenvolupar el seu projecte específic d'explotació de resultats de la recerca al si del grup de recerca i el seu projecte ha de tenir en compte altres resultats del grup de recerca, explorant-los i acompanyant-los cap a fases posteriors d'explotació.

la universitat o centre al qual pertanyi el grup de recerca ha de donar suport a la persona emprenedora i aprofitar la seva presència per fomentar la cultura emprenedora a la institució.

Entitats beneficiàries

Es poden beneficiar d'aquests ajuts els grups de recerca de les universitats del sistema universitari de Catalunya, els centres de recerca, els centres tecnològics, les fundacions hospitalàries i les institucions sense ànim de lucre que tinguin com a activitat principal la recerca. Així mateix, el centre investigador que hagi generat la recerca per transferir ha d'estar ubicat a Catalunya.

Requisits candidats

La persona emprenedora ha de tenir, preferiblement, un nivell d'estudis mínim de grau o equivalent.

Es valoren positivament coneixements bàsics en economia i finances, en l'ús d'eines de gestió empresarial, en el marc legal i normatiu, així com altres tècniques i coneixements relacionats amb l'àmbit de la gestió empresarial.

Igualment, es valora positivament l'experiència en la gestió de la innovació i en la transferència de tecnologia o coneixement al sector privat.

Així mateix, es valora que hagi participat en programes d'incubació o d'acceleració d'empreses start-up i l'experiència prèvia en la gestió d'empreses o d'unitats de negoci. Finalment, es valoren positivament les habilitats creatives, d'innovació i de lideratge d'equips, així com que sigui una persona motivada, entusiasta, compromesa i amb dots de comunicació.

Període i durada

Els projectes tenen una durada de 18 mesos.

La data d'inici del projecte ha d'estar compresa entre la data de la presentació telemàtica de la sol·licitud a través de l'aplicació SIFECAT1420, fins a un màxim de tres mesos des de l'endemà de la presentació del document d'acceptació.

Activitats subvencionables

- Pla de comercialització de patents i llicències de propietat intel·lectual i industrial.

- Pla empresarial de l'spin-off (identificació, descripció i anàlisi de l'oportunitat de negoci, examen de la viabilitat tècnica, econòmica i financera i desenvolupament de tots els procediments i estratègies necessaris per convertir l'oportunitat esmentada en un projecte empresarial concret radicat a Catalunya).

- Elaboració de l'estructura financera de l'spin-off: cerca d'inversors i socis.

- Formació específica de la persona emprenedora en aspectes concrets de la tecnologia o coneixement a transferir.

- Identificació d'altres tecnologies o coneixements susceptibles de ser transferits, i també el seu acompanyament fins a la idea de negoci per explotar-la.

- Activitats conduents a la consecució de preprototips o prototips que afavoreixin la comercialització de les tecnologies o els coneixements.

- Altres activitats relacionades amb la valorització i la transferència de tecnologies o coneixements del grup de recerca.

Dotació

L'import de cada ajut és d'una quantia fixa de 84.000,00 euros, el 50% del qual va a càrrec dels fons FEDER i ha de ser avançat amb càrrec al pressupost de l'AGAUR.

L'import de l'ajut ha de correspondre, com a mínim, a 60.000,00 euros per al finançament dels costos de personal per a la contractació d'una persona emprenedora durant 18 mesos.

La resta de l'ajut que no es destini a costos de personal ha de correspondre a altres despeses directes subvencionables imprescindibles per dur a terme les actuacions descrites a la memòria.

Despeses Subvencionables:

a) Despeses de personal.

b) Contractació de subministraments.

c) Béns d'equipament.

d) Despeses de contractació de serveis, assistència, consultoria, formació o altres.

e) Altres despeses.

Sol·licitud

Preferentment en llengua anglesa, l'ha de formalitzar la persona representant legal de l'entitat.

Les sol·licituds s'han de presentar telemàticament a través de l'aplicació SIFECAT1420, accessible per mitjà de la pàgina web de l'AGAUR:

http://agaur.gencat.cat/ca/inic

Documentació

a) Document identificatiu del projecte

1. Una memòria detallada del projecte

2. CV de la persona candidata emprenedora.

3. Document d'idoneïtat de la persona candidata emprenedora.

4. Dades de la normativa pròpia sobre propietat industrial i intel·lectual o bé un document equivalent.

b) Per a aquells projectes que hagin gaudit d'un altre ajut per a una fase anterior del procés de valorització i transferència de la mateixa tecnologia, cal adjuntar el certificat, seguint el model normalitzat de l'AGAUR, justificant que mitjançant aquest ajut no es financen les mateixes activitats.

L'AGAUR pot requerir, en qualsevol moment de la tramitació de les sol·licituds, la documentació que consideri necessària per tal d'acreditar la concurrència dels requisits que preveuen les bases reguladores i la convocatòria. La manca d'aportació de la documentació sol·licitada en el termini legalment previst pot comportar la denegació de l'ajut.

Termini de presentaciones de sol·licituds

En cas d'interès, contacteu abans del 16 de septembre de 2019 amb el Departament de Gestió de la Recerca.

Attachments:
Fundació Sant Joan de Déu – Institut de Recerca Sant Joan de Déu.
Edifici Docent. Santa Rosa, 39-57 08950 Esplugues del Llobregat (Barcelona) - Tel: 936 00 97 51 - Fax: 936 00 97 71 - recerca@fsjd.org