Ajuts per a xarxes d'R+D+I per dur a terme programes de valorització i transferència dels resultats de la recerca

Go back to the listing
Announcement sent:Yes
New announcement:Yes
Organization:AGAUR - Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
Financing type:Public
Scope of funding:National
Category:Infrastructure
Topic: #57091
Start:2018 Dec 19
FSJD end:2019 Feb 12
Official end:2019 Feb 19
Description:

Objecte

Potenciar la col·laboració dels grups de recerca de diferents entitats que, per les temàtiques de la seva recerca, tinguin reptes i objectius comuns d'interès econòmic i social i es puguin aplegar en xarxes d'R+D+I.

Les xarxes d'R+D+I es formen per dur a terme actuacions de valorització i transferència de coneixement  que pel seu caràcter transversal, ultrapassin les possibilitats de les unitats de valorització i transferència de les universitats o els centres de recerca.

Composició de les xarxes

Les xarxes d'R+D+I han d'estar integrades per un mínim de cinc grups de recerca de, com a mínim, tres entitats participants diferents i una entitat coordinadora.

Els grups que formin la xarxa al moment de la sol·licitud han de mantenir la seva vinculació fins a la finalització del programa de valorització i transferència dels resultats.

Els grups de recerca que integrin la xarxa han de pertànyer a universitats del sistema universitari de Catalunya, centres de recerca i altres entitats públiques o privades sense ànim de lucre que desenvolupin activitats d'R+D+I. Totes les entitats participants i l'entitat coordinadora han de tenir establiment operatiu a Catalunya.

També s'hi poden adherir empreses, associacions d'empreses i altres entitats d'especial rellevància en el sector productiu, però no seran considerades entitats participants.

Les xarxes d'R+D+I que vulguin accedir als ajuts han de formalitzar la seva col·laboració mitjançant un acord de col·laboració. (mirar Bases)

Es reconeix l'activitat prèvia de les xarxes de referència d'R+D+I de la Generalitat de Catalunya, sempre que es compleixin les condicions següents:

- L'entitat coordinadora de la xarxa d'R+D+I ha de ser la mateixa que la de la xarxa de la qual evoluciona.

- El programa de valorització i transferència objecte d'aquest ajut s'ha d'estar desenvolupant des de la data d'inici de les activitats indicada.

Tipologia de les activitats a subvencionar

- Identificació de resultats de recerca amb potencial de transferència.

- Confecció de la cartera de productes i serveis susceptibles de ser valoritzats.

- Assessorament en el procés de valorització i transferència.

- Estudis de mercat i activitats que permetin conèixer el potencial de comercialització de la tecnologia o coneixement.

- Estudis de patentabilitat.

- Formació específica lligada directament a activitats concretes del programa de valorització i transferència.

- Suport a aquelles activitats que permetin augmentar significativament el nivell de maduresa tecnològica i el nivell de maduresa social  de les tecnologies o el coneixement (descrites a l'apartat VI d'aquestes bases).

- Pla de comercialització de la tecnologia o el coneixement i activitats que permetin validar amb dades reals el model de negoci.

- Suport en l'elaboració de l'estructura financera i en la cerca d'inversors i socis, per a la creació d'empreses de base tecnològica.

- Suport a la coordinació de projectes de valorització i transferència entre diferents entitats.

- Altres actuacions que tinguin l'objectiu clar d'impulsar i donar suport a la transferència de coneixement.

- Tasques d'organització per a la realització de les activitats.

Període i durada

La data d'inici dels programes de valorització i transferència ha d'estar compresa entre la data de la resolució provisional i, com a màxim, un mes a partir de la data de la resolució definitiva.

En el cas de les xarxes d'R+D+I la data d'inici pot ser a partir de l'1 de gener de 2018.

En qualsevol cas, la data de finalització no pot ser posterior al 31 de desembre de 2023.

Els programes de valorització i transferència tindran una durada de cinc anys.

El termini d'execució de les activitats ha d'estar comprès entre l'1 de gener de 2018 i el 31 de desembre de 2022.

Dotació

L'import de cada ajut és d'entre 300.000 euros i 1.500.000 euros. L'ajut és del 100% de l'import del projecte.

Sol·licituds i documentació

Cada xarxa d'R+D+I, mitjançant la seva entitat coordinadora, pot presentar una única sol·licitud, en el termini que determini la convocatòria.

Les sol·licituds s'han de presentar per mitjans telemàtics a través de l'aplicació SIFECAT1420, accessible a través de la pàgina web de l'AGAUR () i a través de l'apartat “Tràmits” del web de la Generalitat de Catalunya (http://web.gencat.cat/ca/tramits). (Contactar amb el departament Gestió de la recerca)

El formulari de sol·licitud de l'aplicació SIFECAT1420 consta de la declaració responsable o acreditativa de l'acompliment dels requisits que preveu les bases  i de la informació i la documentació següents:

A) Informació directament implementada a l’aplicació:

- Dades generals de l'entitat i de l'activitat proposada.

- Pressupost detallat del projecte.

- Indicadors del Programa Operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020 (SIFECAT).

B) Documentació que cal adjuntar per mitjà de l’aplicació:

- Document identificatiu del projecte.

- Memòria detallada del projecte annexada al document identificatiu

- Un esborrany de l'acord de col·laboració.

Addicionalment, les Xarxes d'R+D+I que tenen el seu origen en una de les xarxes de referència d'R+D+I de la Generalitat de Catalunya hauran d'adjuntar un document on quedi suficientment argumentat que:

- La xarxa d'R+D+I prové d'una xarxa creada pel Decret 314/2006, de 25 de juliol, DOGC 4685 i les resolucions EDU/3947/2006, EDU/3948/2006 i EDU/394/2006, de 17 de novembre.

- L'entitat coordinadora de la Xarxa d'R+D+I és la mateixa que la de la xarxa de la qual evoluciona.

- El programa de valorització i transferència objecte d'aquest ajut s'està desenvolupant des de l'1 de gener de 2018.

El termini de presentació de sol·licituds és de dos mesos des de l'endemà de la data de la publicació d'aquesta Resolució al DOGC i finalitzarà a les 14:00h. hora local del darrer dia del termini indicat.

En cas d'interès, contacteu amb el Dpt. de Gestió de la Recerca abans del  12 de febrer de 2019.

Attachments:
Fundació Sant Joan de Déu – Institut de Recerca Sant Joan de Déu.
Edifici Docent. Santa Rosa, 39-57 08950 Esplugues del Llobregat (Barcelona) - Tel: 936 00 97 51 - Fax: 936 00 97 71 - recerca@fsjd.org