Tornar

Grups de recerca

Influència de l'entorn en el benestar del nen i l'adolescent

Influència de l'entorn en el benestar del nen i l'adolescent

Coordinadors del grup

  • Carles Luaces Cubells

Les característiques pròpies de l'edat infantil fan que el nen sigui especialment sensible i vulnerable a les influencies de l'entorn. Habitualment aquest és propici i ajuda al seu correcte creixement i desenvolupament. Tot i això, en algunes ocasions és desfavorable essent responsable de l'aparició de les patologies.

Aquest grup de recerca pretén ampliar el coneixement sobre la influencia que té l'ambient (clima, pol·lució aèria, acústica, lluminosa, etc.), l'entorn físic (escola, guarderia, hospital, rural, urbà, etc.) i el social (immigració, viatges, adopció, separació, etc.) en l'aparició de lesions no intencionades, dels diferents tipus de maltractament i de l'abús de substàncies psicoactives en la infància amb la finalitat de desenvolupar estratègies preventives.

Per una altra banda, busca millorar la interacció del nen i la seva família amb l'entorn sanitari, facilitat una atenció mèdica de qualitat i una major satisfacció dels pacients, promovent la seguretat en l'assistència i amb especial atenció als nens amb patologia crònica, necessitats especials, dependents de tecnologia o tributaris de cures pal·liatives.

Objectiu general

  • Establir o millorar els mecanismes de detecció de les patologies relacionades amb l'entorn per a conèixer les causes i les circumstancies que les provoquen i poder dissenyar, aplicar o proposar mesures correctores o de prevenció que evitin la seva aparició.

Objectius específics

  • Valorar l'impacte dels agents externs (radiació, contaminació...) en la salut infantil.
  • Estudiar els factors epidemiològics i clínics de les lesions no intencionades en els nens per establir mesures preventives eficaces.
  • Facilitat el diagnòstic diferencial del maltractament infantil.
  • Ajudar en la detecció precoç i prevenció secundaria de problemàtica sociosanitària en l'adolescència: drogues, sexualitat i violència.
  • Millorar l'atenció al pacient pediàtric: presencia dels pares, analgèsia, atenció diferenciada per edat (nen / adolescent, etc), alternatives a la hospitalització convencional, atenció al pacient crònic o amb alta dependència, cures pal·liatives, etc.