Tornar

Grups de recerca

Càncer del desenvolupament

Competitius

No competitius

Assajos clínics

Estudi de fase III, multicèntric, obert, aleatoritzat, controlat, que avalua la seguretat i l’eficàcia d’LDE225 oral enfront de temozolomida en pacients amb medul•loblastoma en recidiva que tinguin activació de la via Hh. CLDE225C2301.

  • Investigador/a principal: Ofelia Cruz Martínez
  • Data d'inici: 01/01/2013