HR Excellence in Research

logo_hr_2017Al mes de setembre de 2018, la Comissió Europea ens ha atorgat el segell 'HR Excellence in Research'.

Un dels reptes més importants del 2017 va ser iniciar el procés l'obtenció del segell "HR Excellence in Research". Aquest segell, proveït per la Comissió Europea, identifica les institucions i organismes que fomenten un ambient laboral estimulant i unes condicions de treball favorables, amb un compromís de millora contínua de les estratègies de RRHH, d'acord amb la Carta Europea de l'Investigador i el Codi de Conducta per a la Contractació d'Investigadors.

La Carta Europea de l'Investigador i el Codi de conducta per al reclutament d'investigadors són un conjunt de principis i requeriments que especifiquen el paper, les responsabilitats i els drets dels investigadors, de les entitats que els contracten i/o les institucions finançadores.

El segell s'aconsegueix aplicant la Human Resources Strategy for Researchers (HRS4R), que consta de les diverses fases:

I Fase Inicial (gener 2017)

  • Carta d'Adhesió: Adhesió al Charter & Code i notificació de compromís.

II Fase de Implementació (març-juny 2017)

  • Anàlisi GAP: Identifica carències les pràctiques i/o polítiques actuals.
  • Pla d'Acció: enumera les accions a dur a terme per tal de superar amb èxit les mancances detectades en l'Anàlisi GAP (actualitzat el maig de 2018)

III Fase Avaluació Inicial per la Comissió Europea (setembre 2018)

IV Fase Avaluació Provisional (2 anys)

V Fase de Renovació del reconeixement (als 5 anys de la obtenció del segell)

VI Fase de millora continua

Estratègia HRS4R per a la Fundació Sant Joan de Déu

Human Resources Strategy for Researchers

L'estratègia HRS4R és una eina posada en funcionament per la Comissió Europea per a recolzar les universitats i institucions de recerca i a les organitzacions que financen la investigació en l'aplicació de la Carta Europea de l'Investigador i del Codi de Conducta per a la contractació d'Investigadors, que tenen per objectiu contribuir al desenvolupament d'un mercat laboral europeu atractiu per als investigadors.

La carta i el codi de conducta són recomanacions de la Comissió als Estats membres que són convidats a aplicar-les voluntàriament:

  • European Charter for Researchers: La Carta Europea de l'Investigador és un conjunt de principis generals i requisits que defineixen els papers, les responsabilitats i els drets dels investigadors i empresaris i proveïdors de fons.
  • Code of Conduct for the Recruitment of Researchers: El Codi de Conducta per a la contractació d'Investigadors, que no difereix massa de les regles estàndards que regeixen les contractacions, subratlla la importància dels processos de contractació, oberts i transparents, i dels comitès de selecció diversos i experimentats.

El segell de qualitat concedit per la Comissió Europea "HR Excellence in Research" identifica l'existència d'un entorn estimulant i favorable al treball d'investigació.