Legislació

Ley 14/2007, de 3 de juliol, d'Investigació biomèdica.

Decret 234/2013, pel qual es regulen l'autorització per a la constitució i funcionament dels biobancs amb fins de recerca biomèdica a Catalunya.

Real Decreto 1716/2011, de 18 de novembre, pel qual s'estableixen els requisits bàsics d'autorització i funcionament dels biobancs amb fins de recerca biomèdica.

Orden ECC/1404/2013, per la qual es modifica l'annex del Reial Decret 1716/2011 d'Investigació biomèdica.

Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del consell, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades.