Organització

El Biobanc té una estructura de node únic, sent la Gerència de l'Hospital Sant Joan de Déu titular. Comptem un comitè de gestió del Biobanc on es troba representada la Direcció mèdica de l'Hospital Sant Joan de Déu, Direcció de la Fundació Sant Joan de Déu i la direcció d'Innovació i Recerca, que juntament amb la direcció científica del Biobanc treballen per incentivar la recerca biomèdica a partir de mostres procedents de pacients. La direcció del Biobanc és la responsable de fer de nexe entre els comitès ètics i científics, el Biobanc i els responsables de les col·leccions, així com de vetllar pel correcte compliment de les tasques del Biobanc per part del personal tècnic.

El Biobanc està format per múltiples col·leccions tenint cadascuna d'elles un responsable de col·lecció.

Organigrama

organigrama biobanc

Titular del Biobanc

Dr. Manuel del Castillo Rey
Director Gerent del Hospital Sant Joan de Déu Barcelona

Comitè de Gestió del Biobanc

Dr. Jaume Pérez Payarols
Director d'Innovació i investigació de l'Hospital Sant Joan de Déu Barcelona

Dr. Miquel Pons Serra
Director Mèdic del Hospital Sant Joan de Déu Barcelona

Sr. Emili Bargalló Angerri
Director de la Research Foundation Sant Joan de Déu

Direcció científica del Biobanc

Dra. Cristina Jou Muñoz
cjou@sjdhospitalbarcelona.org

Tècnics del Biobanc:
Jesús Márquez
Anna Codina
Oscar Múñoz (Banco de tumors)

Contacte:
biobanc@sjdhospitalbarcelona.org

Comitè Científic extern del Biobanc

Funcions

 1. Realitzar l'avaluació científica de les sol·licituds de cessió de mostra i dades associades a aquestes. En cas que el comitè emeti un informe desfavorable, aquest tindrà un caràcter vinculant.
 2. Assessorar el titular de la direcció científica sobre l'adequació dels procediments establerts per garantir la qualitat, la seguretat i la traçabilitat de les dades i de les mostres emmagatzemades i dels procediments associats al funcionament del biobanc des del punt de vista científic.
 3. Assessorar la persona titular de la direcció científica sobre els aspectes científics previstos en el document de bones pràctiques del biobanc.
 4. Assessorar la persona titular de la direcció científica sobre altres qüestions que aquesta sotmeti a la seva consideració.

Composició

Dr. Jaume Pérez Payarols. Director d'Innovació i Recerca de l'Hospital Sant Joan de Déu Barcelona

Dr. Isidre Ferrer. Investigador de l'Institut de Neuropatologia de l'Hospital de Bellvitge i catedràtic d'Anatomia Patològica de la Universitat de Barcelona.

Dr. Josep Maria Lailla. Catedràtic emèrit de Ginecologia i Obstetrícia de la Universitat de Barcelona.

Dr. Juan Jose García. Metge investigador de malalties pediàtriques de l'Hospital Infantil Sant Joan de Déu.

Dra. Victòria Cusí Sanchez. Metgessa investigadora jubilada.

Comitè Ètic d'Investigació Clínica (CEIm)

Funcions

 1. Realitzar l'avaluació ètica de les sol·licituds de cessió de mostres i dades associades a les mismas.
  En el cas que el Comitè emeti un dictamen desfavorable, aquest serà vinculant.
 2. Assessorar el titular de la direcció científica sobre l'adequació dels procediments establerts per garantir la qualitat, seguretat i traçabilitat de les dades i les mostres emmagatzemades i dels procediments associats al funcionament del biobanc des del punt de vista ètic.
 3. Assessorar la persona titular de la direcció científica sobre els aspectes ètics i jurídics que preveu el document de bones pràctiques del biobanc.
 4. Decidir en els casos en què sigui imprescindible enviar informació individualitzada al subjecte font, en relació amb les previsions de cessió de les seves mostres i dels resultats de les anàlisis realitzades quan puguin ser rellevants per a la seva salut.
 5. Assistir a la persona titular de la direcció científica donant la seva opinió sobre altres qüestions que estiguin sotmesos a la seva consideració.

Composició

President:
Gmà. Jesús Pineda Sánchez (Medicina - Pediatria)

Vicepresident:
Dr. Bernabé Robles (Medicina – Neurologia)

Secretaria tècnica:
Dra. Neus Riba García (Farmacologia Clínica)

Vocals:
Gmà. Fernando Aguiló Martinez (Medicina Tropical)
Sra. Clara Chamorro Pérez (Jurista)
Dra. Ofelia Cruz Martínez (Medicina – Oncologia)
Sr. Angel del Campo Escota (Representants de les associacions de pacients)
Dra. Beatriz del Pino Gaya (Farmàcia hospitalària)
Dr. Pau Ferrer Salvans (Farmacologia Clínica)
Dr. Sabel Gabaldon Fraile (Medicina – Psiquiatria)
Dra. Yolanda Jordán García (Medicina – Pediatria UCI)
Dra. Ana Maria Martin Ancel (Medicina – Neonatologia)
Dra. Laura Martínez Rodríguez (Professora titular - Campus Docent SJD)
Dr. Ángel Montero Carcaboso (Farmàcia)
Sr. Eduard Puig Vaquero (Jurista – Delegat protecció de dades)
Sra. María Eugenia Rey Abella (Farmàcia AP)
Dra. Carlota Romans Ruiz (Medicina – Psiquiatria)
Dra. Marisa Serra Alacid (Medicina – Unitat Atenció a l'Usuari)
Dr. Joan Vinent Genestar (Farmàcia hospitalària)