Recursos Humans

El Departament de Recursos Humans té com funcions principals:

  • Desenvolupar l'Estratègia de Recursos Humans per a Investigadors (HR Strategy for Researchers) per fomentar un ambient laboral estimulant i unes condicions de treball favorables i d'acord amb la Carta Europea de l'Investigador i el Codi de Conducta per a la Contractació d'Investigadors.
  • La gestió laboral del personal investigador: altes, baixes, nòmines, etc.
  • La prevenció de riscos laborals.

Contactar amb:

Vanessa Andrés
Cap del Departament
vandres(a)fsjd.org
Tel.: 93 600 97 51

Susana Martinez
Gestió de personal

Sara Iborra
Gestió de personal