Recursos Humans

El Departament de Recursos Humans té com funcions principals:

  • Desenvolupar l'Estratègia de Recursos Humans per a Investigadors (HR Strategy for Researchers) per fomentar un ambient laboral estimulant i unes condicions de treball favorables i d'acord amb la Carta Europea de l'Investigador i el Codi de Conducta per a la Contractació d'Investigadors.
  • La gestió laboral del personal investigador: altes, baixes, nòmines, etc.
  • La prevenció de riscos laborals.

Contactar amb:

Vanessa Andrés *
Cap del Departament
vandres@fsjd.org
Tel.: 93 600 97 51 ext.: 77816

* Per autocandidatures enviar Curriculum Vitae a rrhh@fsjd.org

Susana Martinez
Gestió de personal
Tel.: 93 600 97 51 ext.: 77807