Sol·licituds

Per a la cessió de mostres cal que l'investigador principal faci una sol·licitud de mostres i adjunti una còpia del certificat d'aprovació del comitè d'ètica del seu centre.

Cada cessió és avaluada pels comitès ètics i científic externs al BHISJD. D'aquesta manera es garanteix que les mostres es cedeixen a projectes d'investigació que compleixen amb els requisits ètics i de qualitat científica.

Sol·licitud de mostres

Investigadors externs al centre

Per a la sol·licitud de mostres s'ha de descarregar el formulari de sol·licitud de mostres (Samples request form) i, un cop omplerts tots els seus camps, reenviar per correu electrònic a: biobanc@sjdhospitalbarcelona.org, juntament amb un resum del projecte de recerca i l'informe favorable del Comitè d'Ètica de la Investigació de la institució a la qual pertany l'investigador.

Investigadors interns

Les sol·licituds de mostres per a projectes ja aprovats pel CEIM de la Fundació Sant Joan de Déu poden utilitzar el formulari simplificat (veure apartat de la Fundació Sant Joan de Déu), adjuntant el número de referència de l'aprovació del CEIM. Un cop omplerts tots els camps, el formulari haurà de ser renviado per correu electrònic a: biobanc@sjdhospitalbarcelona.org

Avaluació de les sol·licituds

Un cop rebuda tota la documentació correctament, aquesta serà avaluada pels comitès ètic-científic i per la directora científica del biobanc. Posteriorment el biobanc es posarà en contacte amb el responsable de la sol·licitud per informar de la resolució i preparar l'enviament de les mostres.