Unitat d'Assaigs Clínics - Personal de la Unitat i Serveis

La UAC està integrada per un equip multidisciplinar amb professionals altament qualificats:

1. Coordinadora de la unitat: responsable de la unitat i assessora dels investigacions en matèria de requisits ètics, reguladors i negociació de contractes. És la persona de contacte per l'Hospital, la Fundació, els Promotors i els CRO's

2. Infermeres de recerca: només pels assaigs que es facin a l'Hospital materno infantil. Cada assaig clínic de l'Hospital materno infantil té una infermera assignada com a coordinadora. Les seves principals funcions són:

  • Persona de contacte amb l'IP, el promotor, la CRO i el monitor.
  • Activitats de laboratori, incloses les extraccions de FC.
  • Gestió de la visita dels pacients i coordinació amb la família.
  • Entrada de dades al CRD i administració del fàrmac, inclosos citostàtics.

3. Gestió econòmica: gestora de contractes, facturació, assegurances, donacions, contacte amb el Comité Ètic i enllaç amb els investigadors de l'Hospital.

4. Gestora de projectes: persona de contacte per a la gestió del start-up dels estudis comercials i amb el IP en la gestió i seguiment dels estudis no comercials. Responsable de qualitat i formació.

5. Administratiu: recepcionista de la unitat, atenció telefònica, programació d'agendes, tràmits de desplaçaments, control de stock i seguiment de fimes del start-up.

6. Farmàcia: el Servei de Farmàcia treballa amb les infermeres de recerca per coordinar totes les tasques de la gestió i control de la medicació, per garantir la preparació assèptica de la medicació, l'elaboració de codis d'aleatorització, la fabricació de fàrmacs doble-cec amb placebo, l'emmagatzemament amb temperatura controlada, la dispensació  i la recollida de la medicació d'estudis d'acord a la normativa vigent.

Tot el personal està format  en Bones Pràctiques Clíniques, tots els documents estan custodiats amb clau i l'accès a la unitat està restringit electrònicament al personal autoritzat.

Podeu consultar l'organigrama de la Unitat.

  1. Objectius
  2. Espais i equipaments
  3. Personal de la Unitat i serveis
  4. La recerca a l'Hospital Sant Joan de Déu
  5. La recerca al Parc Sanitari Sant Joan de Déu