Unitat d'Assaigs Clínics

Tasques d'infermeria amb càrrec a projectes finançats:

1. Coordinació de l'estudi:

 • Recollida de firmes per als documents d'estudi i enviament al promotor.
 • Intermediari entre equip investigador i CRO.
 • Gestió del arxiu del investigador.
 • Organització de la reunió d'inici.
 • Coordinació de les visites de monitorització.
 • Coordinació de les visites dels pacients segons protocol amb la família i la resta d'actors interns (serveis per a proves complementaries, etc.)

2. Tasques d'infermeria:

 • Presa de constants, pes i talla.
 • Realitzar ECG.
 • Registre d'esdeveniments adversos.
 • Seguiment del estat del pacient.
 • Registre de medicació concominant.
 • Recompte de medicació d'estudi i càlcul d'adherència.
 • Dispensació del fàrmac d'estudi i devolució al servei de farmàcia.
 • Educació de l'administració del fàrmac d'estudi.
 • Qüestionaris.
 • Fer i programar peticions d'analítiques.
 • Extracció sanguínia.
 • Processament de mostres.
 • Gestió del gel sec.
 • Enviament mostres a laboratoris externs.
 • Registre i emmagatzament de mostres congelades.
 • Manteniment de kits de laboratoriRegistre de dades a la història clínica.
 • Gestió de despeses dels pacients

3. Entrada de dades:

 • Introducció de dades en els CRDs en el període establert per protocol.
 • Resolució de les quèries.
 • Revisió d'històries dels pacients amb o sense el monitor.
 • Monitoritzacions

Tarifes del servei

Contactar amb:

Sra Joana Claverol Torres
Coordinadora de la Unitat d'Assaigs Clínics
coordinador.URC@fsjd.org

Més informació sobre la Unitat d'Assaigs Clínics