Convocatòria PERIS 2019

Go back to the listing
Announcement sent:Yes
New announcement:Yes
Organization:Departament de Salut
Financing type:Public
Scope of funding:Autonomic
Category:RRHH
Topic: #57091
Start:2019 Jan 8
FSJD end:2019 Jan 21
Official end:2019 Jan 28
Description:

Programa d'impuls del talent i de l'ocupabilitat

Acció Instrumental de Formació de Científics i Tecnòlegs

Modalitat 1. Joves  Investigadors Doctors.

Objectiu: Contractació de Joves Investigadors en el Camp de les Ciències i les Tecnologies de la Salut amb l'objectiu de perfeccionar-ne la  formació.

Durada: Màxim 3 anys

Imports: 37.000 € per 2019, 37.740 € per 2020 i 38.404 € per 2021 incloent les quotes de la Seguretat Social.

Requisits

Haver obtingut el doctorat en data posterior a 1 de gener de 2015

Ser autor o coautor de al menys una publicació original en revistes de referència dintre del seu àmbit.

No haver residit o treballat a l'estat espanyol en els darrers 3 anys a la data de la presentació de la sol·licitud.

Criteris d'avaluació

Es valorarà:

Mèrits dels candidats (fins a 50 punts)

-Publicacions des del 01 de gener de 2013 fins al moment de presentar la sol·licitud, indexades al JCR 2016. El candidat por presentar fins a un màxim de 10 publicacions i s'han d'indicar aquelles en les que figuri com a autor de correspondència o compartint l'autoria principal. Màxim 35 punts

-Altres mèrits del candidat (projectes de recerca, patents llicenciades, participació en empreses emergents, premi, beques, docència i altres). Màxim 15 punts

Proposta (fins a 15 punts)

-Qualitat Cientificotècnica, fins a 5 punts

-Capacitat de Transferència i impacte, fins a 10 punts

Valoració del grup de recerca receptor del candidat (fins a 35 punts)

- Acreditació de l'AGAUR d'acord amb la convocatòria d'ajuts SGR (1 punt)

- Publicacions del cap de grup des del 01 de gener de 2013 fins al moment de presentar la sol·licitud  del cap de grup indexades al JCR 2016. S'hauran de presentar fins a un màxim de 10 publicacions i s'han d'indicar aquelles en les quals figuri com a autor de correspondència (fins 22 punts)

-Projectes de recerca en règim de concurrència competitiva en els quals intervé el grup, finançats i vigents amb posterioritat al 01 de gener de 2013 (fins a 12 punts)

Nombre màxim de sol·licituds: 3

Important: cada grup de recerca només podrà presentar un/a candidat/a. S'entendrà per grup el conjunt d'investigadors que treballen sota la direcció científica de l'investigador/a principal i que publiquen conjuntament.

Els grups receptors han de ser diferents i cal que pertanyin a un centre diferent del grup amb què els candidats van realitzar la tesis doctoral.

Documentació a presentar

CVN del cap o la cap de grup i del candidat o candidata

Cronograma amb la relació de les activitats i el període d'inici i de fi de cadascuna

Acció Instrumental d'Intensificació de professionals de la Salut

Modalitat 1. Professionals  d'Infermeria, llevadoria, fisioteràpia, dietètica i nutrició, òptica i optometria, podologia i protètica dental

Objectiu: Facilitar la dedicació la recerca dels professionals d'infermeria, llevadoria, fisioteràpia, dietètica i nutrició, òptica i optometria, podologia i protètica dental de centres dels SISCAT i de l'àmbit de la Salut Pública mitjançant la contractació de personal substitut que pugui suplir-los en la realització de les tasques dels quals s'allibera.

Condicions: Contractació laboral en 2019 i 2020 durant el temps que equivalgui al lliurament d'un màxim del 100% de la jornada en còmput anual del personal que substitueixi al candidat/a.

Dotació: 35.000 € per 2019, 35.700 € per 2020 incloent les quotes de la seguretat social. A més es concedeix un ajut addicional de 10.000 €relacionat amb l'execució de l'activitat de recerca

Requisits

1. Tenir el títol oficial d'Infermeria, llevadora, fisioteràpia, dietètica i nutrició, òptica i optometria, podologia i protètica dental

2. Acreditar un mínim del 50% de la jornada laboral d'activitat assistencial

3. No tenir assignades tasques de gestió (queden exclosos caps de serveis o posicions similars)

4. Tenir vinculació Funcionarial, estatutària o laboral amb la entitat beneficiaria o amb el centre sanitari associat.

No es podran presenta com a candidates per a la intensificació les persones que ja hagin gaudit una subvenció PERIS de la mateixa modalitat a la convocatòria 2018-2020

Tampoc es podran presentar com a candidates per a la intensificació les persones que estiguin gaudint d'un ajut d'intensificació del ISCIII.

Criteris d'avaluació

Es valorarà:

Mèrits dels candidats:

Activitat Científica dels darrers 7 anys (fins a 50 punts).

- Valoració de l'activitat científica, comunicacions i ponències i publicacions incloses en el CVN (màxim 25 punts)

- Altres mèrits: participació en projectes de recerca nacionals i internacionals, estudis de postgrau, guies de pràctica clínica, protocols i premis, entre d'altres (màxim 25 punts)

Proposta (fins a 50 punts)

-Oportunitat de la Proposta en relació amb la qualitat cientificotècnica i en l'aplicabilitat i relació amb l'activitat assistencial del candidat (màxim 40 punts)

-Impacte en la Salut: impacte i interès social de la proposta, interès estratègic per al PERIS (màxim 10 punts)

Nombre màxim de sol·licituds: 3

Documentació a presentar

CVN del candidat o candidata

Cronograma amb la relació de les activitats i el període d'inici i fi de cadascuna

Acció Instrumental d'Intensificació de professionals de la Salut

Modalitat 2. Professionals amb formació sanitària especialitzada: medicina, farmàcia, química, biologia, bioquímica, psicologia clínica, radiofísica hospitalària i infermeria.

Objectiu: Potenciar l'activitat de Recerca de Facultatius Especialistes de centres del SISCAT i de l'àmbit de la Salut Pública, mitjançant la contractació de personal substitut que pugui suplir-los en la realització de les tasques de les quals se'ls allibera.

Condicions

Contractació laboral en 2019 i 2020  durant el temps que equivalgui al lliurament d'un màxim del 100% de la jornada en còmput anual del personal que substitueixi al candidat/a.

Dotació: 51.408 € per 2019, 52.436,16 € per 2020 i 53.434 € per 2021 incloent les quotes de la seguretat social. A més es concedeix un ajut addicional de 10.000 € relacionat amb l'execució de l'activitat de recerca.

Requisits

1. Tenir una de les especialitats següents: medicina, farmàcia, química, biologia, bioquímica, psicologia clínica, radiofísica hospitalària i infermeria.

2. Haver nascut en 1973 o en data Posterior

3. No tenir assignades tasques de gestió (queden exclosos caps de serveis o posicions similars)

4. Tenir vinculació Funcionarial, estatutària o laboral amb la entitat beneficiaria o amb el centre sanitari associat.

No es podran presenta com a candidates per a la intensificació les persones que ja hagin gaudit una subvenció PERIS de la mateixa modalitat a la convocatòria 2018-2020

Tampoc es podran presentar com a candidates per a la intensificació les persones que estiguin gaudint d'un ajut d'intensificació del ISCIII.

Criteris d'avaluació

Es valorarà:

Mèrits dels candidats:

Activitat Científica dels darrers 7 anys (fins 60 punts).

- Valoració de l'activitat científica, comunicacions i ponències i publicacions incloses en el CVN (màxim 30 punts)

- Altres mèrits: participació en projectes de recerca nacionals i internacionals i en assajos clínics, tesi doctoral, mobilitat, patents llicenciades i participació en empreses emergents, guies de pràctica clínica, protocols, premis, entre d'altres (màxim 30 punts)

Proposta (fins a 40 punts)

-Oportunitat de la Proposta en relació amb la qualitat cientificotècnica i en l'aplicabilitat i relació amb l'activitat assistencial del candidat (màxim 30 punts)

-Impacte en la Salut: impacte i interès social de la proposta, interès estratègic per al PERIS (màxim 10 punts)

Nombre màxim de sol·licituds: 3

Documentació a presentar

CVN del candidat o candidata

Cronograma amb la relació de les activitats i el període d'inici i fi de cadascuna

Attachments:
Fundació Sant Joan de Déu – Institut de Recerca Sant Joan de Déu.
Edifici Docent. Santa Rosa, 39-57 08950 Esplugues del Llobregat (Barcelona) - Tel: 936 00 97 51 - Fax: 936 00 97 71 - recerca@fsjd.org