Premi àmbit de la infancia

Go back to the listing
Announcement sent:Yes
New announcement:Yes
Organization:Fundació Agrupació Mútua
Financing type:Private
Scope of funding:National
Category:Awards
Topic: #57091
Start:2019 Apr 22
FSJD end:2019 Sep 20
Official end:2019 Sep 27
Description:

Finalitat

Premiar un projecte de recerca de base científica que es vulgui portar a terme sobre prevenció, diagnòstic i tractament de les malalties i accidents en l'àmbit de la infància.

Dotació

12.000 euros

Requisits participants

- Podran optar al Premi tots els professionals titulats, bé de forma individual o en equip.

- Les persones jurídiques, públiques o privades, que desenvolupin la seva activitat dins l’àmbit de l’Estat espanyol.

Sol·licituds

Documentació a presentar:

1. Butlleta presentació al premi (que podreu descarregar a la pàgina web de la Fundació · www.fundacioagrupacio.es)

2. Resum o síntesi de no més de 6 pàgines del projecte presentat

3. Memòria descriptiva del projecte de recerca en la qual hi ha de constar:

- Temàtica tractada

- Objectius del projecte

- Organització per dur a terme l’acció proposada

- Pla de treball i calendari

- Pressupost marc per a la realització

- Currículum dels/de les investigadors/es que participen en el projecte (màxim dos folis en total)

Cal lliurar de tota aquesta documentació 1 original i 5 còpies.

En cas d'interès, contacteu abans del 20 de setembre de 2019 amb el Departament de Gestió de la Recerca.

Per optar al premi caldrà presentar a la secretaria de la Fundació Agrupació, Carretera de Rubí, 72-74 Edifici Horizon – 08174 Sant Cugat del Vallès (Barcelona), abans del dia 27 de setembre de 2019, tota la documentació.

Attachments:
Fundació Sant Joan de Déu – Institut de Recerca Sant Joan de Déu.
Edifici Docent. Santa Rosa, 39-57 08950 Esplugues del Llobregat (Barcelona) - Tel: 936 00 97 51 - Fax: 936 00 97 71 - recerca@fsjd.org