Projectes de recerca sobre càncer (MARATO TV3)

Go back to the listing
Announcement sent:Yes
New announcement:Yes
Organization:Fundació La Marató de TV3
Financing type:Private
Scope of funding:Autonomic
Category:Research project
Topic:Oncology
Start:2019 Feb 19
FSJD end:2019 Mar 4
Official end:2019 Mar 19
Description:

Objecte

Fomentar la recerca científica d'excel·lència sobre aspectes etiològics, patogènics, clínics, terapèutics, epidemiològics, de salut pública i de serveis sanitaris, en l'àmbit del càncer.

Tipologia de projectes

Només s’acceptaran projectes amb diferents investigadors principals beneficiaris, que hauran de pertànyer a diferents centres de recerca. Un dels investigadors actuarà com a coordinador de la proposta.

Per tant, no s’admeten projectes individuals sinó que hi haurà tants subprojectes com a investigadors principals.

Important: entre diferents propostes d’excel·lència d’igual valoració, es donarà prioritat a aquelles propostes que tractin investigacions pediàtriques.

Requisits Beneficiaris

Poden presentar els investigadors principals coordinadors que desenvolupin la seva tasca investigadora en centres públics o entitats sense ànim de lucre que disposin de la infraestructura necessària, que estiguin en possessió del títol de doctor, que acreditin una trajectòria d’excel·lència en recerca amb, com a mínim, cinc publicacions del primer quartil amb relació amb l’objecte de la convocatòria durant els darrers 5 anys i que desenvolupin principalment la seva activitat en l’àmbit territorial previst pels estatuts de la Fundació.

Els investigadors només podran participar en aquesta convocatòria com a:

- Investigador principal coordinador-investigador principal del seu subprojecte.

- Investigador principal d’un subprojecte.

- Investigador principal coordinador-investigador principal del seu subprojecte i investigador col·laborador d’un altre subprojecte.

- Investigador principal d’un subprojecte i investigador col·laborador d’un altre subprojecte.

- Investigador col·laborador d’un subprojecte.

- Investigador col·laborador de dos subprojectes.

Els projectes que hauran de ser liderats pels investigadors principals coordinadors, poden incloure grups de recerca que pertanyin a entitats públiques i privades sense ànim de lucre, explicant la participació de cada un d’aquests grups de recerca de manera detallada en el formulari de presentació. Els investigadors principals responsables d’aquests subprojectes hauran de complir el mateix requisit acadèmic que els investigadors principals coordinadors i que hauran de desenvolupar la seva tasca investigadora en centres públics o entitats sense ànim de lucre que disposin de la infraestructura necessària.

Els grups de recerca dels projectes no podran ser del mateix centre.

Els investigadors principals coordinadors i els investigadors principals dels subprojectes que en el moment de presentar la sol·licitud de projecte a la present convocatòria tinguin en actiu un projecte finançat per la Fundació La Marató de TV3 no poden presentar-se a aquesta convocatòria com a investigadors principals coordinadors, ni com a investigadors principals d’un subprojecte, tot i que sí que poden formar part d’un equip com a investigador col·laborador.

Durada

3 anys

Dotació

300.000 € per a projectes en què participin dos grups.

En cas que hi participin tres o més grups l’import màxim a finançar serà de 400.000 €.

En cap cas els equips participants podran sol·licitar més de 200.000 €.

Despeses elegibles

Contractació de personal de recerca:

- tècnics titulats superiors 28.000 € bruts/any

- tècnics procedents de formació professional, 20.500 € bruts/any

- investigadors predoctorals, 21.000 € bruts/any

- investigadors postdoctorals júnior, 28.000 € bruts/any

- investigadors post doctorals sènior, 34.000 € bruts/any

L'ajuda atorgada  en cap cas es podrà vincular al pagament dels salaris o retribucions dels investigadors principals coordinadors i dels investigadors principals dels subprojectes, que sempre aniran a càrrec del centre on aquests desenvolupin la seva feina.

Les partides de material fungible, material inventariable, personal, altres despeses, viatges, cost per pacient, subcontractació, enviaments i publicacions, hauran de quedar especificades de forma detallada en la proposta.

En aquest sentit, els ajuts no podran cobrir despeses de manutenció ni de dietes.

La partida de publicacions, no podrà tenir un import total superior a 6.000 €.

La partida de patents haurà de ser ajustada a les necessitats del projecte.

Overhead: 25% de l’import total sol·licitat

Important: en cas que el subprojecte tingui altres fons de finançament, caldrà fer consta la quantitat i les partides de finançament rebudes o sol·licitades a altres entitats.

Formulació i presentació de sol·licituds

- La sol·licitud de la part científica de participació en la convocatòria s’haurà de presentar en anglès amb un resum en català, en suport digital i paper.

- El formularis digitals estaràn a:

http://www.ajutsmarato.com.

- Les sol·licituds de la part científica de la proposta de tots els subprojectes s’haurà de presentar en format digital i paper.

- Les bases s’hauran de presentar amb les signatures en totes les pàgines del document, pels investigadors principals coordinadors i pels investigadors principals dels subprojectes i pels representants legals dels centres de què depenen. S’hauran de presentar en format digital i paper (indicar el nom i cognoms de les persones que signen les bases, en l’última plana).

- Totes les planes del projecte que requereixin de signatura original hauran de ser presentats en format paper.

- S’acceptaran els documents amb signatura format digital.

- Cada centre haurà d’enviar un correu a: projectesrecerca@ccma.cat. amb la relació dels subprojectes presentats des de la seva institució, adjuntant un pdf de la documentació administrativa i per correu postal un sol joc d’aquesta documentació i llistat en format paper.

- Una vegada emplenada i introduïda telemàticament la sol·licitud científica, s’haurà d’imprimir perquè sigui signada pels responsables i enviar-la en paper, amb original i còpia, a la Fundació La Marató de TV3, departament de Projectes, carrer de la TV3 de Sant Joan Despí.

- Els investigadors principals coordinadors i els investigadors principals de cada subprojecte hauran de disposar de les autoritzacions:

a) Informe de la comissió de recerca o òrgan equivalent del centre al qual pertanyi l'investigador o investigadora principal que ha de declarar la viabilitat dels projectes en tots els seus termes.

b) Informe del comitè ètic equivalent del centre al qual pertanyi l'investigador principal que ha de declarar l’aprovació i viabilitat en tots els seus termes.

c) Informe del comitè d’experimentació animal del centre al qual pertanyi l'investigador principal que ha de declarar l’aprovació i viabilitat en tots els seus termes.

Documentació necessària

a) Investigadors:

- Còpia DNI

- Adreça personal actual (si no és la mateixa que surt en el DNI)

- Telèfon i e-mail personal

En cas que els investigadors no siguin residents a l’estat espanyol s’acompanyarà còpia del passaport.

b) Centres:

- Escriptura o document de constitució, els estatuts o l'acte fundacional on constin la denominació social, forma jurídica, domicili, identitat dels administradors, número d’identificació fiscal, les normes per les quals es regula l’activitat del centre, degudament inscrits en el Registre Públic que correspongui.

- Document Nacional d’Identitat de qui signa la sol·licitud de participació en la present convocatòria i document que acrediti que té facultats per representar el centre.

- Declaració de “titularitat real” en els casos previstos als articles 8 i 9 del RD 304/2010 que aprova el reglament de la Llei 10/2010 de prevenció del blanqueig de capitals i finançament del terrorisme.

- La justificació per part dels centres de no estar incursos en les prohibicions per obtenir la condició de beneficiari es farà mitjançant una declaració responsable.

El termini de presentació de projectes acaba a les 14 hores del dia 19 de març del 2019.

En cas d'interès, contacteu amb Maite López (mlopez@fsjd.org, 936009751 ext 77811) abans del 04 de març de 2019.

Attachments:
Fundació Sant Joan de Déu – Institut de Recerca Sant Joan de Déu.
Edifici Docent. Santa Rosa, 39-57 08950 Esplugues del Llobregat (Barcelona) - Tel: 936 00 97 51 - Fax: 936 00 97 71 - recerca@fsjd.org