Subvencions de l'lnstitut de Cultura de Barcelona a projectes de recerca i innovació del pla "Barcelona Ciència 2019

Go back to the listing
Announcement sent:Yes
New announcement:Yes
Organization:Ajuntament de Barcelona
Financing type:Public
Scope of funding:Autonomic
Category:Research project
Topic: #57091
Start:2019 Jul 1
FSJD end:2019 Aug 2
Official end:2019 Aug 9
Description:

Objecte

La concessió de subvencions a projectes de recerca i innovació dins de les subvencions de l’Institut de Cultura de Barcelona a Projectes de Recerca i Innovació del Pla Barcelona Ciència 2019

Modalitats

Els projectes han de ser originals i tenir per objecte un dels dos àmbits temàtics següents, relacionats amb l’evolució sostenible de la ciutat de Barcelona:

a) l’envelliment i la qualitat de vida,

b) la mobilitat i el respecte i protecció del medi ambient.

En el tractament dels temes científics i el desenvolupament dels projectes, els investigadors hauran de contemplar la dimensió de gènere.

Requisits dels projectes

a) Sorgir de la col·laboració d’un mínim de tres institucions sol·licitants de l’àmbit de la recerca i del tercer sector o empreses, les quals treballen en cooperació per fomentar les sinèrgies i optimitzar el disseny, la implementació i la disseminació dels projectes, per tal de fomentar les aliances entre diversos actors. La convocatòria avaluarà positivament els projectes que incorporin una entitat del tercer sector com a sol·licitant, i els que fomentin la interdisciplinarietat.

b) Tenir l’objectiu de proporcionar evidències científiques per a inspirar decisions polítiques futures a la ciutat de Barcelona.

c) Ser originals, sense perjudici que es puguin inscriure o puguin continuar línies de recerca ja engegades pels sol·licitants.

d) Tractar les temàtiques des d’una perspectiva local, tenint en compte el context de la ciutat de Barcelona i la seva àrea metropolitana.

e) Executar -se en un termini de 18 mesos, a partir de l’adjudicació del projecte.

Requisits de les entitats

- Poden sol·licitar els ajuts les agrupacions d’un mínim de tres persones jurídiques legalment constituïdes i actives, una de les quals, com a mínim, ha de tenir el domicili fiscal o seu social al municipi de Barcelona.

- Cal que les entitats sol·licitants d’acord amb els seus estatuts o normes reguladores tinguin objectius i finalitats coincidents amb l’objecte i les finalitats d’aquestes subvencions. En concret, poden esdevenir sol·licitants:

- Universitats públiques, els seus instituts de recerca i les universitats privades.

- Els Organismes públics de recerca

- Les entitats i institucions sanitàries públiques i privades sense ànim de lucre, vinculades o concertades amb el Sistema Nacional de Salut o l’ICS, que desenvolupin tasques de recerca.

- Entitats públiques i privades sense ànim de lucre, que puguin contribuir positivament el disseny, execució, aplicació i impacte social del projecte.

- Empreses i organitzacions empresarials vinculades, en funció del seu objecte social, al contingut del projecte. Aquestes empreses han de tenir menys de 50 treballadors, i tenir la innovació com un objectiu prioritari.

- Altres organitzacions que contribueixin a la difusió i la divulgació científica, o que facin tasques de suport a la transferència científica i tecnològica.

- Entre les entitats sol·licitants hi ha d’haver, com a mínim, dues institucions que tinguin la recerca com a activitat principal. Es valorarà que les entitats pertanyin a àrees de recerca diferents, per tal de fomentar la interdisciplinarietat. Així mateix, es valorarà que una de les parts sol·licitants sigui una organització del tercer sector o empreses.

- No s’acceptaran canvis en la composició d’agrupació d’entitats, durant la duració dels projectes.

- Cada entitat sol·licitant cal que identifiqui una persona física vinculada amb cadascuna d’elles, que assumirà la seva representació davant de l’Institut de Cultura de Barcelona

- Una de les persones representants d’una de les institucions assumirà la tasca d’Investigador/a Principal (IP) i coordinador/a del projecte, i així s’especificarà. L’entitat a la qual pertanyi el coordinador será l’entitat líder del projecte.

- Cada IP i cada representant de les entitats sol·licitants pot presentar se a la convocatòria amb un sol projecte.

Dotació

Les subvencions tenen una quantia màxima de 150.000€ per projecte.

Despeses Subvencionables

a) Despeses de personal.

b) Despeses derivades de la difusió, publicitat, preparació de material didàctic i formatiu, organització de trobades d’experts, congressos, jornades i conferències, tallers, i resta d’activitats de disseminació associades a la millor execució del projecte.

c) Despeses d’adquisició d’equipament científic -tècnic, com ara software informàtic i material bibliogràfic.

d) Adquisició de material fungible, subministres i productes similars.

e) Les despeses de viatges, inscripció i assistència a congressos, tallers, jornades i conferències vinculades a l’objecte del projecte dels membres de l’equip que ha obtingut l’ajut.

L’import de les despeses indirectes és de 18% del total l’ajut.

Documentació

Sol·licitud per concórrer a la convocatòria.

Memòria científica -tècnica del Projecte, que haurà de ser en anglès i tenir una extensió màxima de 15 pàgines (s’entendrà per pàgina cadascuna de les cares d’un full). . Cal utilitzar lletra Times Roman, de mida mínima 11 punts, espaiat senzill.

Formulari de l’acord entre les diverses entitats, que especifiqui els termes de l’acord entre les entitats agrupades que impulsen el projecte en el marc de les subvencions a projectes de recerca i innovació del Pla Barcelona Ciència 2019.

Pla de viabilitat econòmica del projecte en el què s’indiqui el pressupost general per a la seva realització, i s’inclogui un pressupost per cada entitat sol·licitant i un de comú sumatori de la totalitat del projecte.

Currículum vitae del coordinador del projecte amb una extensió màxima de 4 pàgines (s’entendrà per página casdascuna de les cares d’un full).

Document nacional d’identitat dels representants legals i documentació acreditativa de la representació.

- Documentació que acredita la personalitat jurídica de totes les entitats, així com la seva inscripció en el registre corresponent.

- NIF dels sol·licitants.

- Declaració responsable de transparència.

- Full de dades del creditor

Termini

El termini de presentació de sol·licituds serà de l’1 de juliol al 9 d’agost.

En cas d'interès, contactar amb el departament de Gestió de la Investigació abans del 2 d'agost de 2019.

Attachments:
Fundació Sant Joan de Déu – Institut de Recerca Sant Joan de Déu.
Edifici Docent. Santa Rosa, 39-57 08950 Esplugues del Llobregat (Barcelona) - Tel: 936 00 97 51 - Fax: 936 00 97 71 - recerca@fsjd.org