V Premi Martí Via

Go back to the listing
Announcement sent:Yes
New announcement:No
Organization:Fundació Vallformosa
Financing type:Private
Scope of funding:Autonomic
Category:Awards
Topic:Oncology
Start:2019 Sep 9
FSJD end:2019 Oct 18
Official end:2019 Oct 25
Description:

Descripció

El premi consisteix en una beca destinada a la investigació de professionals en el camp de l'oncologia pediàtrica i d'adults, i que els avenços científics arribin el més aviat possible als pacients amb càncer.

Es prioritzen aquells projectes de recerca translacional, és a dir, els que poden tenir aplicació directament en malalts en un futur proper

Requisits dels sol·licitants

a) Estar en possessió d'un títol universitari de grau relacionat amb les ciències de la salut.

b) Treballar en una institució o centre amb capacitat per a la recerca científica a Catalunya. No és necessari que sigui un hospital però la línia de recerca ha d'estar vinculada a/o participada per algun centre Hospitalari.

Documentació

S'haurà de presentar una memòria científica (màxim 12 fulls) escrita en català o castellà, que descrigui:

- Resum

- Antecedents i situació actual del tema, referències

- Objectius del treball

- Material i mètodes

- Pla de treball amb el calendari corresponent

- Potencial d'aplicació de resultats a la pràctica clínica

- Implicacions ètiques

- Historial científic del grup receptor

- Memòria econòmica del projecte amb justificació del pressupost per partides. La beca haurà de servir per finançar el sou d'un investigador.

- Currículum abreviat de l'investigador sol·licitant (màx. 3 pàg.).

- DNI de l'investigador sol·licitant

- Compromís del centre d'investigació, signat per la direcció del centre o el seu representant legal, en el qual es deixi constància expressa del coneixement i l'acceptació d'aquestes bases, i s'autoritzi i es confirmi la viabilitat del projecte.

Finançament

La beca tindrà la durada d'un any i un import de 30.000 euros.

Com a mínim 2/3 parts de l'import del premi s'han de destinar al salari de personal involucrat en el projecte de recerca motiu de la beca, amb certa preferència pel salari de personal altre que el Investigador Principal. La resta (1/3 part) pot ser utilitzat per comprar material fungible o altres necessitats del projecte.

Termini

En cas d'interés, contactar amb el departament de Gestió de la Investigació abans del 18 d'octubre de 2019.

La documentació s'haurà de fer arribar per correu electrònic a l'adreça de fundacio@vallformosa.com, indicant a l'assumpte del correu: PREMI MARTÍ VIA 2019.

Attachments:
Fundació Sant Joan de Déu – Institut de Recerca Sant Joan de Déu.
Edifici Docent. Santa Rosa, 39-57 08950 Esplugues del Llobregat (Barcelona) - Tel: 936 00 97 51 - Fax: 936 00 97 71 - recerca@fsjd.org